සුදු මැණිකේ ගේ සංකල්පනා. Powered by Blogger.
RSS
Container Icon

අයුබෝවන් යාලුවනේ...


ආයුබෝවන්
ඔන්න හා හා පුරා කියලා සුදු මැණිකේත් බ්ලොග් එකක් ලියන්න පටන් ගත්තා නෝටියාගේ උදව්ව ඇතිව.
ඔව් ඔව් Naughty's Impression | නෝටි ගේ සංකල්පනා ලියන මගේ නෝටියා තමයි.

ඔය ඉන්නේ පහලින් නෝටියා..


මුල්ම දවසනේ...වැඩිය මොකවත් ලියන්නෑ...  ඉස්සරහට මගේ නෝටියාගේත් උදව් ඇතිව ලියනවා...

ආ... තව දෙයක් තියනවා කියන්න.අදට ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 30ට මගේ නෝටියා මට අයිති වෙලා හරියටම මාස 6ක් වෙනවා...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS