සුදු මැණිකේ ගේ සංකල්පනා. Powered by Blogger.
RSS
Container Icon

දකින්න...

ආසයි මං
දකින්න
ලස්සනම ලස්සන
සිත්තටික් හීනයක්‌...
එත්...
කොහොමද දකින්නේ මං,
හීනයක්..!
ඇස් පියා ගන්නකොටම,
ඔයා...
ඇස අද්දරට එනකොට.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 අදහස්:

Shadow/හේමලයා said...

nice.....

Post a Comment